Dansk Lunge Cancer Register skal som alle elektroniske registre anmeldes til Datatilsynet. Denne anmeldelse er foretaget af Odense Universitetshospital/Fyns Amt og ser således ud.

 
Journalnummer: 2000-53-0016
Blankettype: Offentlig forvaltning
Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning.
Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger, der fremgår af anmeldelsesblanketten, blive offentliggjort i Datatilsynets fortegnelse over anmeldte behandlinger. Fortegnelsen er offentligt tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside. Felter markeret med * skal udfyldes.
1.Dataansvarlig myndighed
Navn
Fyns Amt, Odense Universitetshospital
Adresse
Sdr. Boulevard 29
Kommunekode (For kommuner og amter: Angiv kommune- eller amtskode. For øvrige myndigheder: Angiv ressortministerium)
042
Postnr.
5000
By
Odense C
Evt.J.nr./ID.nr.
2000-00836
 
 
 
[ ]
Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller
[X] 
Oplysningerne opbevares hos databehandler
Databehandlerens navn
Kommunedata A/S
Databehandlerens adresse
Niels Bohrs Allé 185 5220 Odense SØ
 
 
 
2. Betegnelse og formål
Behandlingens betegnelse:
Dansk Lunge Cancer Register.
 
Behandlingens formål og evt.delformål:
Overordnede formål er kvalitetssikring. Databasen skal løbende kontrollere kvaliteten af undersøgelser og behandling af lungecancerpatienter på danske sygehusafdelinger. Databasen skal bruges som baggrund for medicinsk forskning.
Behandlingen skal udelukkende finde sted i videnskablig eller statistisk øjemed
 
[X] 
Ja
[ ]
Nej
 
Behandlingen skal udelukkende finde sted med henblik på at føre et retsinformationssystem
 
[ ]
Ja
[X] 
Nej
 
 
3. Generel beskrivelse
Følgende typer af behandling indgår:
Indsamling, registrering, ajourføring, statisktisk behandling, og udskrivning af oplysninger vedrørende patienter, der er henvist til undersøgelse og behandling for lungecancer i Danmark. Data behandles mhp. statistik, kvalitets- udvikling/sikring samt medicinsk forskning.
Der vil blive foretaget samkøring/sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed
 
[X] 
Nej
 
[ ]
Ja, med hjemmel i følgende lov:
 
Der indgår manuelle registre i behandlingen
 
[ ]
Ja
[X] 
Nej
 
Der påtænkes truffet afgørelser udelukkende på grundlag af elektronisk databehandling
 
[ ]
Ja
[X] 
Nej
 
 
Der behandles følgende følsomme oplysninger:
 
[ ]
Racemæssig eller etnisk baggrund
[ ]
Politisk overbevisning
[ ]
Religiøs overbevisning
[ ]
Filosofisk overbevisning
[ ]
Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
[X] 
Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.
[ ]
 
Seksuelle forhold
 
Der behandles følgende andre oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold?
 
[ ]
Strafbare forhold
[ ]
Foreningsmæssige forhold
[ ]
Væsentlige sociale problemer
[ ]
Andet
 
 
 
4.Kategorier af
registrerede
og oplys-
ningstyper
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer:
 
A)
Patienter, der henvist til undersøgelse og behandling for lungecancer i Danmark.
B)
Patienter, som er registrerede med diagnosen lungecancer i Cancerregisteret, Sundhedsstyrelsen.
C)
Patienter, som er registreret med diagnosen lungecancer i Patalogiregisteret, Sundhedsstyrelsen
D)
 
E)
 
F)
 
 
 
Der behandles følgende typer af oplysninger om de ovenfor angivne kategorier af personer:
 
ad A)
Cpr-oplysninger og kontakter med sundhedsvæsenet, koder for institutioner, diagnoser, symptomer, undersøgelser og behandlinger.
ad B)
Cpr-oplysninger samt diagnoseoplysninger.
ad C)
Cpr-oplysninger samt diagnoseoplysninger.
ad D)
 
ad E)
 
ad F)
 
 
5. Modtagere
Oplysningerne kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
 
 
6. Tredjelande
Der påtænkes overført oplysninger til tredjelande:
 
 
[X] 
Nej
 
[ ]
Ja, overførslen sker med følgende formål:
 
 
 
 
7. Sikkerhed
Der træffes sikkerhedsforanstaltninger, som beskrevet i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 kapitel 1 og 2
 
[X] 
Ja
 
[ ]
Nej
 
 
Der træffes sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 kapitel 3
 
 
[X] 
Ja
 
[ ]
Nej
 
 
Myndighedens uddybende sikkerhedsregler er fastsat:
 
Dato
4. september 2000
 
 
Evt. yderligere sikkerhedsforanstaltninger:
 
 
 
 
8. Påbegynd-
else
Tidspunkt for påbegyndelse af behandling:
 
Dato
Før lovens ikrafttræden.
 
9.Sletning
Tidspunkt for sletning af oplysninger:
Når oplysningerne ikke længere er relevante til varetagelse af formålet, dog senest 20 år efter den registreredes død.
 
 
Note fra Datatilsynet
 
 
Desuden har DLCR et sæt regler og instrukser der er uddybende omkring sikkerhedsreglerne for behandling af de personoplysninger der vedr. anmeldelsen til datatilsynet. Disse regler og instrukser vil snart blive offentligjort her på siden.
Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 8. december 2008